Apr 17

Szkolenie z memoQ

Choć szkolenia z memoQ oferuję od dłuższego czasu, nie były specjalnie reklamowane, a i często okazywało się, że zainteresowanym za daleko było do Poznania, gdzie organizuje je firma STI Solutions. Postanowiłem to zmienić: na początek zorganizowaliśmy szkolenie z memoQ w Krakowie, w dniach 28-29 maja.

Szkolenie obejmować będzie poziom podstawowy i zaawansowany (2 x 6 godzin zegarowych): istnieje możliwość zgłoszenia się tylko na jeden dzień, bądź na oba (w przypadku poziomu zaawansowanego proszę zwrócić uwagę na wymagania).

Plan zajęć wygląda następująco:

Dzień 1: poziom podstawowy

W wariancie podstawowym nie jest wymagana znajomość programu. Osoby korzystające z memoQ mogą skorzystać na usystematyzowaniu wiedzy i poznaniu dodatkowych funkcji, z których być może nie korzystają, takich jak listy ignorowania i elementów nietłumaczonych (non-translatables), ustawienia autopropagacji, zaawansowana nawigacja i filtrowanie. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mogli sprawnie posługiwać się programem memoQ do tłumaczenia otrzymanych plików tworząc własne projekty.

 1. Konfiguracja programu
 • Foldery domyślne
 • Sprawdzanie pisowni
 • Konfiguracja wtyczek (EuroTerm, MyMemory, TAUS, Google)
 • Modyfikacja skrótów klawiaturowych
 • Koncepcja zasobów
 1. Omówienie podstawowych funkcji
 • Kreator projektu (omówienie opcji TM i glosariuszy)
 • Opcje analizy
 • Edytor tłumaczeń: dostępne funkcje (konkordancja, bazy terminologii, automatyczne wstawianie podstawień, sprawdzanie pisowni, listy ignorowania, non-translatables, autokorekta), skróty klawiaturowe, opcje auto-propagacji, pretranslacja.
 • Kontrola jakości
 • Eksport tłumaczenia (pliki dwujęzyczne)
 • Tworzenie plików końcowych
 1. Śledzenie zmian
  Temat obejmuje omówienie funkcji śledzenia zmian, umożliwiającej przejrzyste wyświetlanie zmian wprowadzonych np. przez redaktora bądź od chwili utworzenia poprzedniego zapisu (snapshot).
 1. Zaawansowana nawigacja i filtrowanie
  Temat obejmuje omówienie korzystania z funkcji Funkcja Goto Next (Idź do następnego), umożliwiającej ręczne lub automatyczne przechodzenie do segmentów spełniających określone warunki (np. następny niezatwierdzony), funkcji Filter (Filtruj) oraz z funkcji sortowania.
 1. Widoki
  Funkcje widoków – tworzenie „wirtualnych dokumentów”, umożliwiających łączenie i dzielenie dokumentów, tworzenie widoków z segmentami spełniającymi określone warunki. Temat obejmuje omówienie zastosowań widoków oraz sposoby ich tworzenia i pracy z widokami.
 1. Praca z korpusem
  Korpusy (LiveDocs) to sposób na tworzenie pamięci tłumaczeń z wcześniej przetłumaczonych dokumentów z użyciem funkcji dopasowania (Align) lub korzystanie z wcześniejszych tłumaczeń oraz plików z informacją kontekstową bez konieczności pracochłonnego tworzenia pamięci. Temat obejmuje omówienie funkcji LiveDocs, sposób korzystania z korpusów bez tworzenia pamięci, tworzenie pamięci oraz ustawianie kar procentowych dla podstawień z korpusu.

 

Dzień 2: poziom zaawansowany

Wymagana znajomość programu w stopniu zbliżonym do zakresu kursu podstawowego, włącznie z funkcjami zaawansowanej nawigacji i widoków. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mogli wykorzystywać program memoQ do tłumaczenia niestandardowych formatów, zdobędą wiedzę na temat wymiany plików z innymi programami CAT oraz poznają sposoby modyfikacji działania programu w sposób umożliwiający jego wydajniejsze wykorzystanie.

 

 1. Konfiguracja c.d.
  Konfiguracja wtyczki pseudo-translation.
 2. Zaawansowane opcje importu
  Temat obejmuje omówienie zaawansowanych opcji importu plików Excel (możliwość importu wybranych zakresów komórek), Word (zmiany segmentacji, pomijanie treści), PowerPoint oraz filtry kaskadowe.
 3. Praca z plikami programów Trados, SDLX i WordFast
  Omówienie opcji importu dla plików dwujęzycznych DOC, sposób importu plików TTX, ITD, praca z plikami SDLXLIFF. Import pamięci w formacie WordFast. Procedury pracy z „nadtłumaczonymi” plikami.
 4. Import plików w formacie XML, filtr Regex Text, narzędzie Regex Tagger
  Opis sposobu importu plików XML, wprowadzenie do korzystania z filtra Regex Text służącego do importu złożonych plików tekstowych. Narzędzie Regex Tagger umożliwia zamianę określonych ciągów znaków (np. wartości liczbowych, dat, numerów rozporządzeń lub przepisów itp.) na znaczniki.
 5. Praca z glosariuszami
  Import glosariuszy z zewnętrznych źródeł (pliki Excel, tabele programu Word, format TBX). Dodawanie terminów z poziomu edytora tłumaczeń. Definiowanie rdzenia terminu. Ustawienia domyślne glosariuszy: Opcje rozpoznawania terminu – rozpoznawanie prefiksów, rozpoznawanie wielkości liter. Non-translatables.
 6. Ekstrakcja terminologii
  Korzystanie z narzędzia do ekstrakcji terminologii – analiza dokumentów pod kątem potencjalnych terminów, tworzenie list kandydatów, edycja list „stopwords”, zatwierdzanie terminologii.
 7. Zaawansowane opcje pamięci tłumaczeń
  W zależności od sposobu wykorzystywania pamięci tłumaczeń (używanie tzw. „master-TM”) niezwykle przydatna może być funkcja dodawania własnych pól metadanych, umożliwiająca np. zapisanie w pamięci typu tłumaczonego dokumentu (raport, instrukcja obsługi, zestawienie itp.) bądź jego tematyki. Ustawianie kar dla pamięci i tłumaczy, filtrowanie.
 8. Import pamięci tłumaczeń z zachowaniem metadanych
  Sposoby na import pamięci tłumaczeń z zachowaniem metadanych. Olifant, Excel, mapowanie schematów niestandardowych.
 9. Modyfikacja reguł segmentacji, auto-translatables
  Auto-translatables to elementy „tłumaczone” automatycznie. W podstawowym ujęciu obejmuje to konwersję formatu wartości liczbowych (np. z notacji anglosaskiej na polską) lub dat oraz możliwość automatycznego przeliczania walut. Temat obejmuje omówienie sposobu modyfikacji domyślnych reguł segmentacji oraz reguł dla wybranego projektu, oraz sposób korzystania z auto-translatables.
 10. Ustawienia kontroli jakości
  Temat obejmuje omówienie opcji kontroli jakości, ich modyfikacji oraz sugerowany przebieg pracy.
 11. Praca w projektach serwerowych
  Podstawowe informacje o typach projektów serwerowych, pobieraniu licencji i sposobie postępowania przy pracy w różnych typach projektów.

 

Do udziału w szkoleniu wymagane jest posiadanie własnego laptopa z zainstalowanym programem memoQ w wersji 5.0. (Możliwe użycie bezpłatnej wersji demo przed upłynięciem 45-dniowego okresu ważności).

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają obszerne materiały instruktażowe obejmujące zakres odbytych zajęć (w formacie PDF).

Dodatkowe informacje oraz rejestracja na stronie STI.

Leave a Reply

Your email address will not be published.