Jul 19

Zmiany w kartach charakterystyki (MSDS)

MSDSWiększość substancji chemicznych i mieszanin wprowadzanych do obrotu na terenie Unii Europejskiej musi oferować kartę charakterystyki – (Material) Safety Data Sheet – MSDS. Tłumaczenie tych dokumentów wykonuje się z użyciem ściśle regulowanego języka, czerpanego wprost z rozporządzeń unijnych opisujących treść karty charakterystyki.

Młyny unijne mielą wolno, ale nieustannie. W maju tego roku zostało opublikowane rozporządzenie 2015/830, formalnie zmieniające rozporządzenie 1907/2006, w praktyce 453/2010, czyli dokument zawierający opis karty charakterystyki.
Zmian w samej karcie nie ma wiele, ale jest kilka istotnych, np. w sekcji 1 i 8 oraz w punkcie 7.2. Z istotniejszych zmian “luzem”:

  • Chemical name: “nazwa chemiczna” -> “nazwa rodzajowa”,
  • Personal protection: “środki kontroli indywidualnej” -> “środki ochrony indywidualnej”
  • Carcinogenicity: “rakotwórczość” -> “działanie rakotwórcze”
  • Repeated exposure: “narażenie powtarzane” -> “narażenie wielokrotne”.

IMO tłumaczenie jest generalnie trochę lepsze, ale znowu niespójne wewnętrznie. O ile OEL to “wartość narażenia zawodowego”, to WEL “najwyższe dopuszczalne stężenie w środowisku pracy”

Pełny tekst w wersji dwujęzycznej dostępny w serwisie Eur-Lex.

Leave a Reply

Your email address will not be published.